Missa inte World Values Day 22 oktober 2022 i Stockholm!

Klicka här för mer info!

Våra värderingar speglar det som är viktigt och riktigt för oss.

Vi kan vara medvetna om vissa värderingar och omedvetna om andra. Alla har ett unikt Personligt Värderingssystem som delvis bygger på behov vi får genetiskt genom vår arvsmassa. Vi är programmerade med grundläggande värderingar genom våra drifter som är förutsättning för vår överlevnad och utveckling till självständiga individer.

Våra värderingar påverkas och förändras ständigt från födseln och genom hela livet via yttre påverkan i vardagen.Idag väljer individer aktivt och i större utsträckning sin arbetsplats med utgångspunkt i värderingar, hållbarhet, kultur, sammanhang och upplevelse av meningsfullhet.

S amhället och kunderna kräver mer ansvarstagande hos aktörerna i hela samhället. Därför måste företag/organisationer vara förmögna att åskådliggöra kultur, värderingar och skapa olika sätt för medarbetare att medverka i utvecklingen av dessa..

 

Vad är värderingar?

Sverigestudien

Sverigestudien, som i år blev omdöpt till SverigeDialogen, är en årlig kartläggning av svenskarnas värderingar och attityder i samhället och på arbetsplatsen. SverigeDialogen vill synliggöra dessa utifrån övertygelsen att människor med kunskap om sina värderingar fattar klokare beslut. SverigeDialogen är ett initiativ från de fristående aktörerna Preera, Skandia, Volvo IT och Sveriges Kommuner och Landsting.  

Hemsida http://www.sverigestudien.se/

2020

Kulturen skapas genom summan av medvetna och omedvetna personliga värderingar, attityder och beteenden. Dessa uttrycks av individerna i en grupp eller organisation. Den kultur och de värderingar som ett företag/organisation önskar stå för beskrivs ofta i kärnvärden och en gemensam värdegrund. Den önskade värdegrunden inkluderas ofta i företagets/organisationens varumärke och varumärkes-/kundlöfte.

Värdeharmoni uppstår när den önskade värdegrunden stämmer överens med den befintliga kulturen, dvs. de värderingar, attityder och beteenden som uttrycks. Skillnaden mellan önskad värdegrund och nuvarande kultur beskrivs ofta som ett gap.

Det är viktigt att synliggöra och medvetandegöra personliga respektive gemensamma värderingar i en grupp/organisation. När de är tydliga och överensstämmer leder våra gemensamma värderingar till bättre samverkan och resultat.  

Då upplever vi så kallad värderingsöverensstämmelse.

- och varför är de så viktiga?

Richard Barrett - Changing Culture in the Workplace - Empathy and Compassion in Society 2013

SverigeDialogen

Kultur & Värdeharmoni

  • Med en tydlig gemensam värdegrund får medarbetarna ökad inre trygghet och självmotivation.
  • Tryggheten stärker även teamkänslan och teamet stärks genom processen.
  • Energin riktas på det som är viktigt och riktigt för medarbetare och verksamhet – med ökad motivation och minskad entropi – minskade energiförluster som en följd.
  • Medarbetarna blir mer självgående genom bättre förmåga att fatta beslut och att formulera kort- och långsiktiga mål. Värdegrunden anger riktningen.
  • När vi har värdeharmoni förebygger vi och minskar vi upplevelsen av stress.
  • Ett mer medvetet förhållningssätt, vad gäller hållbarhet, miljö och socialt ansvar, växer fram och utvecklas (jfr. CSR - Corporate Social Responsibility).

Fördelarna för både medarbetare och verksamhet när det finns värdeharmoni i organisationen:

Download: Tio år av Sverigestudien-2019.pdf